FISAT SZP Level 1 (Grundkurs Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
21-01-2019 - 25-01-2019
SZP 19101
Berlin
04-03-2019 - 08-03-2019
SZP 19102
Berlin
23-04-2019 - 27-04-2019
SZP 19103
Berlin
03-06-2019 - 07-06-2019
SZP 19104
Berlin
15-07-2019 - 19-07-2019
SZP 19105
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 2 (Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
04-02-2019 - 08-02-2019
SZP 19201
Berlin
25-03-2019 - 29-03-2019
SZP 19202
Berlin
06-05-2019 - 10-05-2019
SZP 19203
Berlin
17-06-2019 - 21-06-2019
SZP 19204
Berlin
29-07-2019 - 02-08-2019
SZP 19205
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 3 (Aufsichtsführender Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
18-02-2019 - 22-02-2019
SZP 19301
Berlin
20-05-2019 - 24-05-2019
SZP 19302
Berlin
12-08-2019 - 16-08-2019
SZP 19303
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Wiederholungsunterweisungen (WU) Level 1–3

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
17-12-2018 - 17-12-2018
WU 1825
Berlin
Telefonische Anmeldung
18-12-2018 - 18-12-2018
WU 1826
Berlin
14-01-2019 - 14-01-2019
WU 1901
Berlin
15-01-2019 - 15-01-2019
WU 1902
Berlin
28-01-2019 - 28-01-2019
WU 1903
Berlin
29-01-2019 - 29-01-2019
WU 1904
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – Anwenderlehrgang

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
31-01-2019 - 01-02-2019
P1901
Berlin
25-02-2019 - 26-02-2019
P1902
Berlin
18-03-2019 - 19-03-2019
P1903
Berlin
Telefonische Anmeldung
15-04-2019 - 16-04-2019
P1904
Berlin
16-05-2019 - 17-05-2019
P1905
Berlin
24-06-2019 - 25-06-2019
P1906
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Jährliche Wiederholungsunterweisung (PSAgA)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
01-02-2019 - 01-02-2019
PWU 1901
Berlin
26-02-2019 - 26-02-2019
PWU 1902
Berlin
19-03-2019 - 19-03-2019
PWU 1903
Berlin
16-04-2019 - 16-04-2019
PWU 1904
Berlin
17-05-2019 - 17-05-2019
PWU 1905
Berlin
25-06-2019 - 25-06-2019
PWU 1906
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

NAWROCKI-ALPIN GmbH | Berlin Tel: +49(0)30 44 31 81-6