FISAT SZP Level 1 (Grundkurs Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
24-02-2020 - 28-02-2020
20102
Berlin
23-03-2020 - 27-03-2020
20103
Berlin
11-05-2020 - 15-05-2020
20104
Berlin
22-06-2020 - 26-06-2020
20105
Berlin
20-07-2020 - 24-07-2020
20106
Berlin
31-08-2020 - 04-09-2020
20107
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 2 (Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
10-02-2020 - 14-02-2020
20201
Berlin
09-03-2020 - 13-03-2020
20202
Berlin
20-04-2020 - 24-04-2020
20203
Berlin
08-06-2020 - 12-06-2020
20204
Berlin
06-07-2020 - 10-07-2020
20205
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 3 (Aufsichtsführender Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
25-05-2020 - 29-05-2020
20302
Berlin
27-07-2020 - 31-07-2020
20303
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Wiederholungsunterweisungen (WU) Level 1–3

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
27-01-2020 - 27-01-2020
WU2003
Berlin
Telefonische Anmeldung
28-01-2020 - 28-01-2020
WU2004
Berlin
Telefonische Anmeldung
29-01-2020 - 29-01-2020
WU2005
Berlin
Telefonische Anmeldung
17-02-2020 - 17-02-2020
WU2006
Berlin
18-02-2020 - 18-02-2020
WU2007
Berlin
02-03-2020 - 02-03-2020
WU2008
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – Anwenderlehrgang

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
20-02-2020 - 21-02-2020
P 2002
Berlin
16-03-2020 - 17-03-2020
P 2003
Berlin
14-04-2020 - 15-04-2020
P 2004
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Jährliche Wiederholungsunterweisung (PSAgA)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
21-02-2020 - 21-02-2020
PWU 2002
Berlin
17-03-2020 - 17-03-2020
PWU 2003
Berlin
15-04-2020 - 15-04-2020
PWU 2004
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

NAWROCKI-ALPIN GmbH | Berlin Tel: +49(0)30 44 31 81-6