FISAT SZP Level 1 (Grundkurs Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
14-05-2018 - 18-05-2018
SZP 18104
Berlin
02-07-2018 - 06-07-2018
SZP 18105
Berlin
10-09-2018 - 14-09-2018
SZP 18106
Berlin
05-11-2018 - 09-11-2018
SZP 18107
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 2 (Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
28-05-2018 - 01-06-2018
SZP 18203
Berlin
23-07-2018 - 27-07-2018
SZP 18204
Berlin
24-09-2018 - 28-09-2018
SZP 18205
Berlin
26-11-2018 - 30-11-2018
SZP 18206
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 3 (Aufsichtsführender Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
11-06-2018 - 15-06-2018
SZP 18302
Berlin
13-08-2018 - 17-08-2018
SZP 18303
Berlin
03-12-2018 - 07-12-2018
SZP 18304
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Wiederholungsunterweisungen (WU) Level 1–3

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
02-05-2018 - 02-05-2018
WU 1811
Berlin
Telefonische Anmeldung
03-05-2018 - 03-05-2018
WU 1812
Berlin
Telefonische Anmeldung
08-05-2018 - 08-05-2018
WU 1812.1
Berlin
04-06-2018 - 04-06-2018
WU 1813
Berlin
05-06-2018 - 05-06-2018
WU 1814
Berlin
09-07-2018 - 09-07-2018
WU 1815
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – Anwenderlehrgang

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
25-06-2018 - 26-06-2018
P1805
Berlin
19-07-2018 - 20-07-2018
P1806
Berlin
27-08-2018 - 28-08-2018
P1807
Berlin
08-10-2018 - 09-10-2018
P1808
Berlin
19-11-2018 - 20-11-2018
P1809
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Jährliche Wiederholungsunterweisung (PSAgA)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
26-06-2018 - 26-06-2018
PWU 1805
Berlin
20-07-2018 - 20-07-2018
PWU 1806
Berlin
28-08-2018 - 28-08-2018
PWU 1807
Berlin
09-10-2018 - 09-10-2018
PWU 1808
Berlin
20-11-2018 - 20-11-2018
PWU 1809
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

NAWROCKI-ALPIN GmbH | Berlin Tel: +49(0)30 44 31 81-6